TOGETHER WE DO GREAT THINGS

Meet Our Leadership

Hội đồng quản trị công ty chịu trách nhiệm quản lý, điều hành, giám sát hoạt động của công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật.

Mr. Hán Kông Khanh

CHỦ TỊCH HĐQT

Mr. Nguyễn Đỗ Lăng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mr. Phạm Duy Hưng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mr. Nguyễn Hoàng Linh

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mrs. Lã Thị Quy

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mr. Nguyễn Quang Huy

QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC

Mrs. Nguyễn Hoài Giang

BAN KIỂM SOÁT

Mrs. Nguyễn Thị Thanh

BAN KIỂM SOÁT