Tin thị trường

Ông Nguyễn Đỗ Lăng - Thành viên HĐQT đăng ký mua 2.000.000 cp IDJ

21-04-2022

- Họ Tên người thực hiện giao dịch: Ông Nguyễn Đỗ Lăng
-Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Mã chứng khoán: IDJ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu (tỷ lệ 0%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 cổ phiếu (tỷ lệ 1.36%)
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/04/2022 
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/05/2022.