Tin dự án

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

06-04-2022

Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với nội dung sau:

Thời gian họp: 14h00, Thứ Năm, ngày 28/04/2022

Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

 1. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề sau:
  • Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022;
  • Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  • Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
  • Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  • Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2022;
  • Thông qua Thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS;
  • Thông qua Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021;
  • Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động;
  • Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
  • Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
  • Thông qua danh sách ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2024;
  • Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty;
  • Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 2. Tài liệu phục vụ Đại hội

     Theo file đính kèm hoặc tại mục Quan hệ cổ đông tại website Công ty: www.idjf.vn

 1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2022 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

 1. Đăng ký tham gia:

Quý cổ đông tham dự hoặc tham dự dưới hình thức ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự về Ban thư ký Hội đồng quản trị Công ty. Quý cổ đông dự họp cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

Trân trọng./.