Tin dự án

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

27-04-2023

Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với nội dung sau:

Thời gian họp: 14h00, Thứ Ba, ngày 23/05/2023

Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

 1. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề sau:
  • Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023;
  • Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  • Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
  • Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  • Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023;
  • Thông qua Thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS;
  • Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu năm 2023;
  • Thông qua danh sách ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT;
  • Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS;
  • Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/04/2023 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ

      3. Đăng ký tham gia

Quý cổ đông tham dự hoặc tham dự dưới hình thức ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự về Ban thư ký Hội đồng quản trị Công ty. Quý cổ đông dự họp cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

      4. Tài liệu phục vụ Đại hội

Tài liệu họp ĐHĐCĐ (27.5.2023)

Tài liệu họp ĐHĐCĐ (cập nhật 19.5.2023)

Trân trọng./.