Tin thị trường

Ông Nguyễn Quang Huy - Quyền Tổng Giám đốc đã mua 21.600 cổ phiếu IDJ

24-06-2021

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Nguyễn Quang Huy - Quyền Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam
- Mã chứng khoán: IDJ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.400 CP (tỷ lệ 0,016%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 21.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 32.000 CP (tỷ lệ 0,047%)
- Thời gian thực hiện giao dịch: 26/5/2021 - 24/6/2021