Mô hình quản trị tổ chức

Điều lệ

Tên tài liệu Thời gian đăng Tải về Năm
CBTT v.v sửa đổi Điều lệ IDJ và Quy chế quản trị Công ty 02/06/2020 2020
CBTT ĐIỀU LỆ CTCP ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM 04/05/2020 2020

Quy chế quản trị nội bộ

Tên tài liệu Thời gian đăng Tải về Năm
Quy chế quản trị nội bộ 04/05/2020 2020

Bản cáo bạch và tài liệu niêm yết

Tên tài liệu Thời gian đăng Tải về Năm

Thông báo cổ đông

Tên tài liệu Thời gian đăng Tải về Năm
Kết quả mua lại IBond gói IBond_2019.01.10, IBond_2019.02.10, IBond_2019.03.10 và IBond_2019.04.10 09/09/2020 2020
Dự kiến mua lại IBond gói IBond_2019.02.10 và IBond_2020.11.10. 09/09/2020 2020
Công bố thông tin Kết quả phát hành gói trái phiếu Ibond_2020.20.23 07/09/2020 2020
Công bố thông tin quyết định xử phạt vi phạm về thuế 04/09/2020 2020
CBTT về việc Thông báo mất sổ cổ đông - Mã số cổ đông: PT 491 26/08/2020 2020
Công bố thông tin KQPH gói Ibond_2020.20.22 24/08/2020 2020
Công bố thông tin phát hành trái phiếu 18/08/2020 2020
Công bố thông tin kết quả phát hành gói IBond_2020.25.10, IBond_2020.26.10, 11/08/2020 2020
CBTT kết quả mua lại TP Ibond 2020.18.10 10/08/2020 2020
kết quả phát hành gói IBond_2020.18.10 06/08/2020 2020
Kết quả mua lại IBond gói IBond_2019.02.10, IBond_2019.03.10 và IBond_2019.04.10. 03/08/2020 2020
Dự kiến mua lại IBond gói IBond_2019.01.10, IBond_2019.02.10, IBond_2019.03.10 và IBond_2019.04.10. 03/08/2020 2020
Công bố thông tin Báo cáo quản trị bán niên IDJ 2020 30/07/2020 2020
CBTT TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN 24/07/2020 2020
Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu 22/07/2020 2020
CBTT v.v KQ mua lại IBond 09 và dự kiến mua lại Ibond 09 16/07/2020 2020
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu Ibond_2020.22.20 và 2020.22.23 16/07/2020 2020
Đăng ký mua IDJ của APEC Holding 07/07/2020 2020
Kết quả mua IDj của APEC Holding 06/07/2020 2020
CBTT VỀ VIỆC MUA LẠI TRÁI PHIẾU IBOND 02/07/2020 2020
Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu Ibond 01/07/2020 2020
CBTT về việc phát hành trái phiếu Ibond gói 2020.17.10 và 2020.18.10 23/06/2020 2020
CBTT kết quả mua lại IBond 09 22/06/2020 2020
CBTT kế hoạch mua lại IBond 09 22/06/2020 2020
Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ gói Ibond_2020.12.10 08/06/2020 2020
Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ gói Ibond_2020.13.10 08/06/2020 2020
CBTT VỀ ĐĂN KÝ MUA CỔ PHIẾU IDJ CỦA APEC HOLDING 05/06/2020 2020
CBTT VỀ VIỆC MUA LẠI TRÁI PHIẾU IBOND 05/06/2020 2020
CBTT NQ, BB ĐHĐCĐ IDJ 2020 01.06.2020 01/06/2020 2020
Báo cáo kết quả mua lại IBond 09 và CBTT dự kiến tiếp tục mua lại gói Ibond 09 28/05/2020 2020
CBTT VỀ KẾT QUẢ MUA LẠI TRÁI PHIẾU IBOND 27/05/2020 2020
CBTT VỀ KẾT QUẢ MUA CỔ PHIẾU IDJ CỦA APEC HOLDINGSCBTT VỀ KẾT QUẢ MUA CỔ PHIẾU IDJ CỦA APEC HOLDINGS 26/05/2020 2020
CBTT THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ IDJ LẦN 02 NĂM 2020 22/05/2020 2020
CBTT thay đổi người đại diện pháp luật 14/05/2020 2020
CBTT kết quả mua CP của APS 12/05/2020 2020
CBTT KQ mua lại IBond_2019.09.50 07/05/2020 2020
CBTT Dự kiến mua lại IBond_2019.09.50 07/05/2020 2020
CBTT về việc mua lại gói TP IBond_2019.02.10, IBond_2019.03.10, IBond_2019.08.50. 05/05/2020 2020
CBTT về Kết quả mua lại gói TP IBond_2019.01.50, IBond_2019.02.10, IBond_2019.03.10. 05/05/2020 2020
CBTT về Kết quả phát hành trái phiếu gói IBond_2020.11.10. 05/05/2020 2020
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam 02/05/2020 2020
CBTT NQ và BB ĐHĐCĐ 2020 CỦA CTCP ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM 02/05/2020 2020
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ 2020 LẦN 02 02/05/2020 2020
Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan. 22/04/2020 2020
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG IDJ NĂM 2020 21/04/2020 2020
CBTT đăng ký mua lại trước hạn 4 gói trái phiếu: IBond_2019.01.10, IBond_2019.02.10, IBond_2019.03.10, IBond_2019.08.50. 06/04/2020 2020
Công bố tạm hoãn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 31/03/2020 2020
Công bố thông tin về việc từ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Hoàng Linh 31/03/2020 2020
Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán báo cáo tài chính riêng 31/03/2020 2020
Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán báo cáo tài chính Hợp nhất 31/03/2020 2020
Công bố thông tin về việc ủy quyền công bố thông tin 31/03/2020 2020
CBTT về việc Thông báo mất sổ cổ đông - Mã số cổ đông: PT152 25/03/2020 2020
CBTT về việc Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phần của Anh Nguyễn Hoàng Linh 25/03/2020 2020
CBTT về việc Đăng ký bán cổ phần của Anh Nguyễn Hoàng Linh 25/03/2020 2020
CBTT - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 24/03/2020 2020
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 13/03/2020 2020
Kết quả phát hành gói trái phiếu IBond_2019.04.10. 06/03/2020 2020
CBTT về phát hành gói trái phiếu IBond_ 2020.03.10 25/02/2020 2020
Nghị Quyết HĐQT về phát hành gói trái phiếu Ibond_2020.03.10 25/02/2020 2020
CBTT về kết quả mua lại trái phiếu IBond_2019.08.50 24/02/2020 2020
Nghị quyết HĐQT về phát hành 3 gói trái phiếu IBond_2020.02.10, IBond_2020.12.10, IBond_2020.13.10 . 20/02/2020 2020
CBTT về việc hủy phát hành gói trái phiếu Ibond_2020.01.10. 17/02/2020 2020
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 14/02/2020 2020
Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 12/02/2020 2020
Kết quả mua lại trái phiếu Ibond_2019.02.10 từ 05/02/2020- 07/02/2020 12/02/2020 2020
Kết quả mua lại trái phiếu Ibond_2019.01.10 từ 05/02/2020- 07/02/2020 12/02/2020 2020
Nghị quyết HĐQT về phát hành 3 gói trái phiếu IBond_2020.21.10. 05/02/2020 2020
Nghị quyết HĐQT về phát hành 3 gói trái phiếu IBond_2020.11.10 05/02/2020 2020
Nghị quyết HĐQT về phát hành 3 gói trái phiếu IBond_2020.11.10 05/02/2020 2020
Báo cáo quản trị năm 2019 21/01/2020 2020
Giải trình BCKQKD Q4/2019 chênh lệch so với cùng kỳ 21/01/2020 2020
Giải trình BCKQKD hợp nhất Q4/2019 chênh lệch so với cùng kỳ. 21/01/2020 2020
Báo cáo tài chính Q4/2019 của công ty mẹ 21/01/2020 2020
Báo cáo tài chính Q4/2019 của cty hợp nhất 21/01/2020 2020
Thông báo việc phát hành trái phiếu Ibond_2019.10.50 19/12/2019 2019
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu Ibond_2019.01.10 19/12/2019 2019
Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu Ibond_2019.09.50 19/12/2019 2019
Thông báo việc phát hành trái phiếu Ibond_2019.10.50 19/12/2019 2019
Báo cáo kêt quả phát hành trái phiếu riêng lẻ gói IBond_2019.08.50 10/12/2019 2019
Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ gói IBond_ 2019.03.10 04/12/2019 2019
Công bố thông tin phát hành trái phiếu Ibond_2019.04.10 21/11/2019 2019
Thông báo về việc phát hành trái phiếu IBond_2019.04.10. 21/11/2019 2019
CBTT giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 18/11/2019 2019
Công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu IBond_ 2019.18.50 24/10/2019 2019
Công bố thông tin 24h BB và NQ HĐQT 08/10/2019 2019
CBTT về việc thành lập 2 công ty TNHH Môi trường IDJ Châu Đốc và Cty TNHH Môi trường IDJ Phú Tân 08/10/2019 2019
CBTT về kết quả phát hành trái phiếu IBond_ 2019.02.10 08/10/2019 2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 02/10/2019 2019
Báo cáo kết quả GDCP của Ông Nguyễn Hoàng Linh và người có liên quan. 27/09/2019 2019
NQ HĐQT phát hành trái phiếu Ibond_2019.09.50 20/09/2019 2019
Nghị quyết HĐQT về Phương án và CBTT Phát hành Trái phiếu IBond_2019.08.50 06/09/2019 2019
Công bố thông tin nghị quyết phát hành trái phiếu Ibond_2019.03.10 CBTT về việc phát hành gói trái phiếu IBond_2019.03.10 (30/08/2019) CBTT về việc phát hành gói trái phiếu IBond_2019.03.10 CBTT giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. (22/08/2019) CBTT giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Giao dịch CP của cổ đông nội bộ (22/08/2019) Giao dịch CP của cổ đông nội bộ Về trang trước Xem tiếp 30/08/2019 2019
CBTT về việc phát hành gói trái phiếu IBond_2019.03.10 30/08/2019 2019
CBTT giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. 22/08/2019 2019
Giao dịch CP của cổ đông nội bộ 22/08/2019 2019
Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu Ibond_2019.01.10 26/07/2019 2019
CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 25/07/2019 2019
Công bố thông tin về việc thực hiện ký kết hợp đồng với người nội bộ. 25/07/2019 2019
CBTT phát hành gói trái phiếu riêng lẻ Ibond 15/07/2019 2019
Công bố thông tin phát hành trái phiếu Ibond_2019.02.10 09/07/2019 2019
CBTT về việc ký HĐ kiểm toán 25/06/2019 2019
BB và NQ HDQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán 2019 24/06/2019 2019
CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan 11/06/2019 2019
Nghị quyết HĐQT & CBTT về việc thay đổi điều lệ của CTCP đầu tư IDJ Việt Nam 06/06/2019 2019
Thông báo thay đổi GP ĐKKD IDJ 05/06/2019 2019
CBTT thông báo giao dịch CP có liên quan tới Mr. Nguyễn Hoàng Linh 02/05/2019 2019
Phát hành trái phiếu "I - Bond" ngày 26/04/2019 26/04/2019 2019
CBTT Nghị Quyết Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 20/04/2019 2019
CBTT Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 20/04/2019 2019
Thông báo không thành công ĐHĐCĐ năm 2019 lần 1 và tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019 lần 2 19/04/2019 2019
CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên IDJI năm 2019 09/04/2019 2019
Ủy ban CKNN chấp thuận cho CTCP đầu tư IDJ công bố thông tin chậm BCTC năm 2018" 03/04/2019 2019
CBTT Nghị Quyết Họp đại hội cổ đông 2019 và thông báo ngày chốt cuối cùng danh sách cổ đông 2019 08/03/2019 2019
CBTT chuyển nhượng cổ phần 05/03/2019 2019
Công bố thông tin giải trình về chậm nộp CBTT về quyết toán. 20/02/2019 2019
CBTT về việc thu mua cổ phần CTCP In Thái Nguyên 14/02/2019 2019
Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị năm 2018 15/01/2019 2019
CBTT về quyết toán thuế. 26/11/2018 2018
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 02/08/2018 2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu / chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 02/08/2018 2018
Biên bản và nghị quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2018 23/04/2018 2018
Thông báo về việc họp Đại Hội Cổ Đông năm 2018 15/03/2018 2018
Công bố thông tin cổ đông lớn 18/01/2017 2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (bà Huỳnh Thị Mai Dung). 16/01/2017 2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (bà Huỳnh Thị Mai Dung). 15/12/2016 2016
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (bà Huỳnh Thị Mai Dung) 09/11/2016 2016
Quyết định bổ nhiệm/ Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc 29/04/2016 2016
Thông báo bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 20/04/2016 2016
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 15/04/2016 2016
Công bố thông tin từ nhiệm HĐQT 13/04/2016 2016
Công bố thông tin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát 13/04/2016 2016
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 23/03/2016 2016
IDJ Financial tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 18/05/2015 2015
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2015 lần thứ 2 24/04/2015 2015
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2015 03/04/2015 2015
Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2014 28/04/2014 2014
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014 28/04/2014 2014
Tài liệu bầu bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 tại Đại hội cổ đông thường niên 2014. 17/04/2014 2014
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 08/04/2014 2014
Công bố thông tin: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin 12/12/2013 2013
IDJ Financial bổ nhiệm ông Trương Đức Thắng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc 09/09/2013 2013
IDJ Financial bổ nhiệm ông Trần Viết Giang giữ chức vụ Tổng Giám đốc 29/05/2013 2013
Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2013 20/05/2013 2013
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2013 20/05/2013 2013
Danh mục tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 09/04/2013 2013
IDJ Financial: Bổ nhiệm ông Hoàng Đức Anh và ông Trần Viết Giang giữ chức Phó Tổng Giám đốc 25/02/2013 2013
Cổ phiếu IDJ lọt vào top 30 cổ phiếu thuộc HNX 30 06/07/2012 2012
Danh mục tài liệu Đại hội cổ đông thường niên IDJ Financial 2012 06/03/2012 2012
Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 08/02/2012 2012
IDJ Financial bổ nhiệm bà Đỗ Thị Cẩm Tú giữ chức vụ Giám đốc tài chính, bà Mạc Hoàng Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng 02/11/2011 2011
IDJ Financial: Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2010 09/09/2011 2011
IDJ Financial: Công bố thông tin về việc thay đổi Kế toán trưởng 17/06/2011 2011
Báo cáo quản trị Công ty IDJ Financial quý I năm 2011 27/04/2011 2011
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên IDJ Financial năm 2011 23/03/2011 2011
Nghị quyết tóm tắt và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên IDJ Financial năm 2011 21/03/2011 2011
Danh mục tài liệu tại Đại hội cổ đông thường niên 2011 11/03/2011 2011
Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 11/03/2011 2011
IDJ Financial công bố thông tin: ông Phạm Bá Ngọc - Phó Tổng Giám đốc nghỉ việc 06/09/2010 2010

Báo cáo tài chính

Tên tài liệu Thời gian đăng Tải về Năm
Công bố thông tin báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 19/08/2020 2020
Công bố thông tin BCTC quý 2/2020 30/07/2020 2020
Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2020 29/04/2020 2020
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2020 29/04/2020 2020
Giải trình báo cáo tài chính riêng Quý 1/2020 29/04/2020 2020
Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020 29/04/2020 2020
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán 26/03/2020 2020
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán 26/03/2020 2020
BCTC quý 3/2019 trước kiểm toán của công ty hợp nhất và Cty mẹ 31/10/2019 2019
CBTT BCTC giữa niên độ đã được soát xét 20/08/2019 2019
CBTT báo cáo tài chính riêng năm 2018 04/04/2019 2019
Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất năm 2018 04/04/2019 2019
CBTT báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 04/04/2019 2019
Giải trình chênh lệch BCTC riêng năm 2018 04/04/2019 2019
Báo cáo tài chính mẹ quý 4/2018 và bản giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái 11/02/2019 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2018 và bản giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái 22/01/2019 2019
Công bố thông tin BCTC mẹ quý 03/2018 & BCTC hợp nhất quý 03/2018 20/10/2018 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 15/08/2018 2018
Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 23/07/2018 2018
CBTT báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính CT mẹ của IDJ quý 1.2018 20/04/2018 2018
Báo cáo tài chính IDJ năm 2017 & bộ giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC 29/03/2018 2018
ông bố thông tin báo cáo tài chính IDJ quý 4/2017 20/01/2018 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất Q4.2016 18/01/2017 2017
Báo cáo tài chính cty mẹ Q4.2016 18/01/2017 2017
Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất 18/01/2017 2017
Giải trình chênh lệch lợi nhuận công ty mẹ 18/01/2017 2017
Báo cáo tài chính cty mẹ Q3.2016 18/10/2016 2016
BCTC hợp nhất Q3.2016 18/10/2016 2016
Giải trình cty mẹ Q3.2016 18/10/2016 2016
Giải trình hợp nhất Q3.2016 18/10/2016 2016
BCTC IDJ 30.06.2016 15/08/2016 2016
Giải trình 03/08/2016 2016
Báo cáo tài chính Cty mẹ quý 2.2016 29/07/2016 2016
Báo cáo tài chính Cty mẹ quý 2.2016 11/07/2016 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1.2016 10/05/2016 2016
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1.2016 11/04/2016 2016
Đính chính báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 31/03/2016 2016
Báo cáo tài chính mẹ năm 2015 Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam 24/03/2016 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam 24/03/2016 2016
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2015 Công ty mẹ 11/02/2016 2016
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2015 05/02/2016 2016
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2015 Công ty mẹ 05/02/2016 2016
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3 năm 2015 17/11/2015 2015
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2015 17/11/2015 2015
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2015 11/11/2015 2015
Báo cáo tài chính bán niên soát xét công ty mẹ năm 2015 28/08/2015 2015
Báo cáo tài chính bán niên soát xét hợp nhất 2015 28/08/2015 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 14/08/2015 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 11/07/2015 2015
Báo cáo tài chính bán niên soát xét hợp nhất 2015 11/07/2015 2015
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1 năm 2015 13/05/2015 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2015 13/05/2015 2015
Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ năm 2014 31/03/2015 2015
Báo cáo tài chính kiểm toán Hợp nhất năm 2014 31/03/2015 2015
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4 năm 2014 13/02/2015 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2014 13/02/2015 2015
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014 10/11/2014 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2014 10/11/2014 2014
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014 14/08/2014 2014
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 21/04/2014 2014
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 31/03/2014 2014
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2013 20/01/2014 2014
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2013 15/10/2013 2013
Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2013 15/08/2013 2013
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 22/07/2013 2013
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2013 25/04/2013 2013
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 27/02/2013 2013
Báo cáo tài chính kiểm toán Quý 4 năm 2012 22/01/2013 2013
Báo cáo tài chính kiểm toán quý 3 năm 2012 22/10/2012 2012
Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2012 16/08/2012 2012
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 23/07/2012 2012
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 25/04/2012 2012
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 31/03/2012 2012
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 25/10/2011 2011
Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2011 12/08/2011 2011
Báo cáo tài chính Quý II năm 2011 25/07/2011 2011
Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý II năm 2011 25/07/2011 2011
Báo cáo tài chính Quý I năm 2011 21/04/2011 2011
Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý I năm 2011 21/04/2011 2011
Báo cáo tài chính kiểm toán 2010 11/03/2011 2011
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 25/01/2011 2011
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 18/01/2011 2011
Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3 năm 2010 so với quý 3 năm 2009 18/10/2010 2010
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 16/09/2010 2010
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 01/02/2010 2010
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 11/04/2009 2009

Báo cáo thường niên

Tên tài liệu Thời gian đăng Tải về Năm
Báo cáo thường Niên IDJ 2019 19/04/2020 2020
Báo cáo thường niên CTCP đầu tư IDJ Việt Nam năm 2018 20/04/2019 2019
Công bố thông tin báo cáo thường niên IDJ năm 2017 20/04/2018 2018
Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm 2016 18/01/2017 2017
Bản báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016 14/07/2016 2016
Báo cáo thường niên năm 2015 07/04/2016 2016
Báo cáo quản trị Công ty IDJ năm 2015 30/01/2016 2016
Báo cáo thường niên năm 2014 16/04/2015 2015
Báo cáo Quản trị công ty năm 2014 21/01/2015 2015
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014 29/07/2014 2014
Báo cáo thường niên năm 2013 16/04/2014 2014
Báo cáo quản trị công ty năm 2013 20/01/2014 2014
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013 17/07/2013 2013
Báo cáo thường niên 2012 16/04/2013 2013
Báo cáo thường niên 2010 19/04/2011 2011
Báo cáo Hoạt động Kinh doanh 2009 30/01/2010 2010
Báo cáo Hoạt động Kinh doanh năm 2008 11/04/2009 2009
Báo cáo Hoạt động Kinh doanh 2007 15/03/2008 2008

Tin tức cho nhà đầu tư

Tên tài liệu Thời gian đăng Tải về Năm
Công bố thông tin phát hành gói Ibond_2020.14.10 11/05/2020 2020
Công bố thông tin phát hành gói Ibond_2020.15.10 11/05/2020 2020
Công bố thông tin phát hành gói Ibond_2020.16.10 11/05/2020 2020
Bản cáo bạch niêm yết 2010 27/08/2010 2010
Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng 2010 20/04/2010 2010
Điều lệ Công ty IDJ Financial năm 2010 31/01/2010 2010

Nghị quyết Hội đồng quản trị và Đại hội Cổ đông

Tên tài liệu Thời gian đăng Tải về Năm
Nghị quyết HĐQTsố 14/2020/IDJ/NQ-HĐQT về việc phát hành gói trái phiếu IBOND. 11/05/2020 2020
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam 02/05/2020 2020
CBTT NQ và BB ĐHĐCĐ 2020 CỦA CTCP ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM 02/05/2020 2020