Tin thị trường

Ông Nguyễn Quang Huy - Quyền Tổng Giám đốc đăng ký mua 25.000 cổ phiếu IDJ

16-08-2021

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Nguyễn Quang Huy - Quyền Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam
- Mã chứng khoán: IDJ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 35.200 CP (tỷ lệ 0,045%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 25.000 CP (tỷ lệ 0,082%)
- Thời gian thực hiện giao dịch: 23/08/2021 - 22/09/2021