Tin thị trường

Đăng ký mua cổ phiếu IDJ của Quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Huy

19-05-2021

Ngày 19/05/2021, Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam nhận được Công bố thông tin Đăng ký giao dịch mua cổ phần của Quyền Tổng Giám đốc như sau:  
1. Cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Nguyễn Quang Huy - Quyền Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam
2. Mã chứng khoán Giao dịch: IDJ
3. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 50.000 cổ phiếu
4. Hình thức giao dịch: Khớp lệnh/thỏa thuận
5. Thời gian giao dịch: Từ ngày 26/05/2021 đến 24/06/2021