Tin thị trường

Kết quả mua IDj của APEC Holding

14-07-2020

Ngày 06/07/2020, Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam nhận được Công bố thông tin Kết quả giao dịch mua cổ phần của tổ chức có liên quan như sau:  
1. Tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư APEC Holding
2. Mã chứng khoán Giao dịch: IDJ
3. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 829.000 cổ phiếu
4. Hình thức giao dịch: Khớp lệnh
5. Thời gian giao dịch: Từ ngày 11/06/2020 đến 06/07/2020