Tin thị trường

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG IDJ NĂM 2020

29-04-2020

Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty với nội dung sau:

Thời gian họp lần 1: 08h30, Thứ Bảy, ngày 02/05/2020.

Thời gian họp lần 2 (Trong trường hợp lần 1 không thành công): 09h00 ngày 02/05/2020.

Thời gian họp lần 3 (Trong trường hợp lần 2 không thành công): 09h30 ngày 02/05/2020.

Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cấu Giấy, TP.Hà Nội

    1. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề sau:

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 • Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 • Báo cáo của Ban kiểm soát;
 • Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 • Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2020;
 • Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020;
 • Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 • Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 • Thông qua danh sách ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024;
 • Thông qua Quy chế quản trị nội bộ;
 • Và các vấn đề khác theo nội dung tờ trình (nếu có).

    2. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/03/2020 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

    3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau

Quý cổ đông tham dự hoặc tham dự dưới hình thức ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Giấy mời họp và Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký đại biểu.