Tin báo chí

Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu IDJ

06-01-2021

THÔNG BÁO

Về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam

        Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam xin thông báo tới Quý cổ đông về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu và chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty như sau:

          Tên tổ chức phát hành        : Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam

          Tên chứng khoán                : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam

          Mã chứng khoán                 : IDJ

          Sàn giao dịch                      : HNX

           Địa chỉ                        : Tầng 3 TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

I. Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

        Căn cứ vào thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về “Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền”, Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) thông báo về thực hiện chi trả cổ tức như sau:

        Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2020

        Thông tin chi tiết:

  1. Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  2. Ngày thanh toán: 27/11/2020

Quý cổ đông đã lưu ký cổ phiếu IDJ, cổ đông làm thủ tục nhận tiền tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu IDJ vui lòng liên hệ và nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/11/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Thông tin liên hệ:

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam

Phòng Kế toán CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam

Điện thoại: 024.3555.8999 (số máy lẻ: 567)

II.  Thực hiện quyền mua cổ phiếu IDJ

Căn cứ vào thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về “Thực hiện quyền mua cổ phiếu IDJ”, Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) thông báo về thực hiện quyền mua cổ phiếu như sau:

        Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2020

        Thông tin chi tiết:

  1. Số lượng chứng khoán phát hành: 32.600.000 cổ phiếu
  2. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
  3. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được mua 01 cổ phiếu mới)
  4. Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 13/01/2021 đến ngày 28/01/2021
  5. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 13/01/2021 đến ngày 03/02/2021

      Quý cổ đông đã lưu ký cổ phiếu IDJ, vui lòng tới các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản để làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng quyền (nếu có), đăng ký và nộp tiền mua trong khoảng thời gian trên.

      Quý cổ đông chưa thực hiện lưu ký cổ phiếu IDJ, vui lòng liên hệ với CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam để làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng quyền (nếu có), đăng ký và nộp tiền mua trong khoảng thời gian trên.

 Thông tin liên hệ:

     CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam

     Phòng Quan hệ cổ đông

      Điện thoại: 024.3573.0200 (số máy lẻ: 888)

      Trân trọng./.