Tin thị trường

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ 2020 LẦN 02

02-05-2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam xin thông báo tới các Quý cổ đông về việc không tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần 01.

Tại thời điểm tổ chức Đại hội, 08h30 ngày 02/05/2020, tổng số cổ đông tham dự cuộc họp dưới hình thức trực tiếp và dưới hình thức ủy quyền là 70 cổ đông, đại diện 12.897.054 cổ phần tương ứng 39,56% tổng số cổ phần có quyền dự họp của Công ty. Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ của Công ty, Đại hội lần 1 không đủ điều kiện tiến hành.

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam xin kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần 02 như đã nêu trong thông báo mời họp.

Trân trọng thông báo!